Naturens eget rensningsanlæg

Oprettet d. under Kvæg, Naturpleje, Vand til dyrene

Naturens eget rensningsanlæg

Hornbæk Enge ved Randers er et flot eksempel på naturgenopretning. Gudenåen kan nu frit oversvømme engene, hvor næringsstofferne optages og omdannes til føde for græssende kvæg - i stedet for at bidrage til iltsvind i Randers Fjord.

Hornbæk Enge ved Randers er nu ført tilbage til tiden, fra før engene blev landindvundet.

Dengang, i 1959, blev der gravet drænkanaler og anlagt diger ud mod Gudenåen, hvorefter vandstanden blev holdt kunstigt nede ved udpumpning af vandet.

Nu er pumpestationen fjernet og drænkanalerne kastet til. Digerne er blevet omlagt og ud mod Gudenåen er de gennembrudt, så vandet frit kan flyde ind og ud. Bag projektet står Naturstyrelsen, Aage V. Jensen Naturfond og Randers Kommune.

Bortset fra herlighedsværdien og fordelene for dyre- og plantelivet, byder de nye engarealer på en konkret, miljømæssig egenskab: Engene optager og omsætter nemlig store mængder næringsstoffer - man regner med, at der hvert år fjernes 33 tons kvælstof fra vandet.

På den måde spares den lange, smalle Randers Fjord for næringsstoffer fra åen, og risikoen for iltsvind og fiskedød reduceres, i tråd med regeringens ”Vandmiljøplan 2”.

Græs og planter vokser til gengæld godt på engene, og hvad er vel mere naturligt end at lade dem afgræsse. Til det formål har Poda Hegn Randers udført hegnsopgaverne med 2-tråds Poda hegn på FSC-miljøcertificerede hegnspæle.

Omlægningen af engene har i øvrigt strakt sig over 3 år. Bl.a. skulle nærliggende kolonihaver sikres mod oversvømmelser med nye afværgediger - mere end 130.000 kubikmeter jord skulle der til.

De genskabte enge er nu et paradis for dyrearter og planter, der ellers har svært ved at finde levesteder i det moderne landskab. Naturstyrelsen har desuden anlagt en 1/2 ha. stor ”fugleø”, hvor fuglene kan yngle i fred.

Borgerne i Randers har også fået masser af ny, god natur tæt på byen. Publikum kan passere gennem klaplågerne i kreaturhegnet, og øverst på digerne er der etableret stier og småbroer for gående og cyklende færdsel.


Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar